Klíče k úspěšnému učení

V rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání
Výzva č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol
Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Základní informace:

Realizátor: Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.
Partner: Asociace Montessori ČR z.s.
Realizace: 01.07.2018 – 30.06.2021

Místa realizace: 6 krajů (hl.m. Praha – Marché Montessori Praha, Olomoucký – ZŠ Loučná nad Desnou, Jihomoravský - Mint Brno, Královéhradecký - Montessori MŠ a ZŠ Náchod, Moravskoslezský – ZŠ Labyrint Lhota u Opavy, Ústecký- Ama School Most)

Kontaktní osoba: Dagmar Krásná; dagmar.krasna@montessoriandilek.cz
MŠA Koordinátor podpory formativních skupin

Kontaktní osoba: Zuzana Kašparová; zuzana.kasparova@asociacemontessori.cz
AM Ředitelka organizace, síťování škol

Odborný garant 1: Jana Nováčková

Odborný garant 2: Karel Rýdl

Kontaktní osoba pro Jihomoravský kraj: Petra Komárková, petra.komarkova@zsmint.cz

 


Cíl projektu:

Cílem projektu je úspěšně zavést formativní hodnocení v 6-ti ZŠ, které budou dále působit jako centra formativní podpory v 6-ti krajích ČR, stanou se tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Záměrem center formativní podpory je inspirovat a podpořit ZŠ v krajích v zavádění a využívání formativního hodnocení a ve sbližování hodnocení výkonu žáků, a to formou vzájemného sdílení znalostí a zkušeností v tzv. formativních skupinách.

Dalším cílem projektu je přinést do ČR inovativní zahraniční metodiku nástrojů formativního hodnocení ,,Developmental Environmental Ratig Scale“ (DERS) a „Minnessotta Executive Functions Scale“ (MEFS).


Plánovaná setkání:

Strategie zavádění formativního hodnocení I.

13. února 2020 v době od 17 do 20 hod. proběhne workshop se zaměřením na Strategie zavádění formativního hodnocení. Ve dvou setkáních projdeme postupně kroky, kterými lze formativní hodnocení ve třídách zavádět a postupně uplatňovat, a pobavíme se, co to znamená pro školu jako celek

Zveme vás na společné posezení s čajem či kávou nad zajímavými tématy.

Setkání je určeno především pro pedagogické pracovníky, vítání jsou i zástupci jiných organizací.

Přihlášky zde.


Strategie zavádění formativního hodnocení II.

5. března 2020 v době od 17 do 20 hod. proběhne druhý workshop se zaměřením na Strategie zavádění formativního hodnocení. Ve druhém setkání navážeme na předchozí a budeme pokračovat v krocích, kterými lze formativní hodnocení ve třídách zavádět a postupně uplatňovat i s ohledem na dopad na školu jako celek.

Zveme vás na společné posezení s čajem či kávou nad zajímavými tématy.

Setkání je určeno především pro pedagogické pracovníky, vítání jsou i zástupci jiných organizací.

Přihlášky zde.


2. rok realizace: školní rok 2019/2020

Tento školní rok se budeme zaměřovat na spolupráci se školami z jihomoravského kraje.

Plánovaná setkání/workshopy:

  • 27. 11. 2019 (17-20hod.) Příklady dobré praxe v používání formativního hodnocení
  • 5. 12. 2019 (17-20hod.) Aplikace formativního hodnocení ve vaší ZŠ
  • 13. 2. 2020 (17-20hod.) Strategie zavádění formativního hodnocení I.
  • 5. 3. 2020 (17-20hod.) Strategie zavádění formativního hodnocení II.
  • termín bude určen - Ph.Dr. Jana Nováčková - O motivaci ve vzdělávání se zaměřením na rizika pochval a odměn
  • termín bude určen - Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D. - Vzdělání očima současné neurovědy
  • květen 2020
  • červen 2020

1. rok realizace: školní rok 2018/2019

Série setkání, rozprav, společných diskuzí a rozborů probíhala v zaměření na naši školu, spolupráci s rodiči dětí, které do naší školy docházejí i dětí, které se vzdělávají v domácím prostředím. 

Šlo především o nastavení si systému vnitřního prostředí pro hodnocení, identifikaci nedostatků a postupů k zlepšení.  


Hodnocení sportovního výkonu žáků (26. 6. 2019 )

Ve sportu je často oceňována práce a výkon jednotlivce ve srovnání s ostatními. Přehnaný akcent na výkon může být pro některé děti demotivační a vést k nevůli zapojovat se do sportovních aktivit. Pro jiné pak toto může vést k "nezdravému" chování vůči okolí (týmu či svým soupeřům). 


Hodnocení společné práce kolektivu (21. 6. 2019 )

Kromě hodnocení individuality, je potřeba oceňovat i zapojení do celku i celku samotného. Jde o vnímání existujících vazeb mezi členy celku a zároveň integrity celku navenek. Některé aktivity mohou probíhat jako samoorganizované, jindy je zapotřebí jednoho koordinačního činitele. 


Hodnocení žáků v domácím vzdělávání (13. 6. 2019 )

V naší škole jsou zapsáni i žáci v režimu individuálního vzdělávání, kteří v průběhu pololetí získávají znalosti a dovednosti s rodiči doma či při jejich společných výpravách. Se školou mají možnost konzultovat, je možné i po domluvě navštívit výuku či využít pomůcky k procvičení mimo školní vyučování. Jedenkrát za pololetí pak žáco do školy přichází na přezkoušení jejich postupu učivem a posunu v osvojení dovedností.

Jejich hodnocení ze strany školy je tedy řídké, konkrétní zpětná vazba probíhá po dlouhých časových úsecích. Je tedy vhodné pracovat v dané chvíli nejen s žákem, ale zároveň i s rodičem, kde je vzdělávací vztah s dítětem nejintenzivnější a má svá specifika.


Hodnocení dětí v praxi (9. 5. 2019)

Setkání bylo zaměřeno prakticky při společné práci na školní zahradě. Při sázení, okopávání, odstraňování náletů či plevelu byly společné úkony dítě-dospělý hodnoceny věcně, na základě konkrétního průběhu aktivity či dokončené práce.


Jak hodnotí děti? (23. 4. 2019 )

Setkání proběhlo především na úrovni dětského kolektivu. Žák si připravil prezentaci o hadech, které doma chovají. Chovatel hadů dále pohovořil o specifikách chovu, včetně živé ukázky.

Následně děti představily svůj pohled na prezentaci, jakým způsobem vnímají představovaná fakta, co je jim příjemné či nepříjemné při hodnocení, atd.


Jak hodnotíme děti? (10. 4. 2019 )

Setkání, kterého se zúčastnili především rodiče dětí naší školy. Společným tématem bylo sdílení a rozebírání situací z domácího i školního prostředí, kdy dospělí nějakým způsobem své děti hodnotí. 

Probíhaly i ukázky modelových situací dítě - rodič při práci s pomůckami, prezentace postupů při práci s konkrétními pomůckami.


Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.