Školné základní školy

Naše škola je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a některé její náklady jsou proto hrazeny ze státních dotací. Protože dotace pokrývají provoz soukromé školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným, které je stanoveno pro školní rok 2024/2025 ve výši 7 950Kč/měsíc. Školné je možné hradit v měsíční splátkách, popřípadě pololetně či ročně.

V rámci školného získávají rodiče pro své děti tyto služby:

 • individuální péče o dítě týmem kvalifikovaných pedagogů, kteří procházejí systematickým výcvikem v duchu montessori vzdělávání a moderních vzdělávacích trendů,
 • diagnostika vzdělávacích potřeb dítěte na začátku 1. ročníku a poté opakovaně v průběhu vzdělávání,
 • tvorba a průběžná úprava rozvojových plánů dítěte, pokrývajících jak vzdělávací, tak osobnostní rozvojové cíle,
 • týdenní přehledy výukových lekcí v systému Transparent Classroom, kterých se dítě zúčastnilo
 • podpora dítěte a rodičů pracovníky školního poradenského pracoviště při poskytování podpůrných opatření, při sestavování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, poradenství,
 • bezplatná účast rodičů na vzdělávacích seminářích školy,
 • přístup k moderním technologiím při výuce (nejen při výuce informatiky) i na 1. stupni,
 • výuka vedená pomocí montessori pomůcek a respektujícího přístupu,
 • v případě dětí s potvrzeným intelektovým nadáním možnost začleňování do pokročilých skupin,
 • zřízení rodičovského účtu v elektronickém systému Edookit, v němž rodiče mohou sledovat rozvrh dítěte, omlouvat absence a objednávat svačiny či obědy,
 • nadstandardní počet hodin angličtiny týdně v malých skupinkách dětí, rozdělených podle úrovní pokročilosti v prvním trojročí,
 • od 4. ročníku stálá přítomnost anglického lektora ve výuce všech předmětů, spolupráce s ním, výuka některých prezentací v angličtině,
 • účast dítěte ve školní družině a jejím zájmovém vzdělávacím programu,
 • přístup na školní zahradu vybavenou certifikovanými herními prvky,
 • možnost zakoupení dotovaných obědů a dopoledních svačin,
 • výuka v nadstandardně vybavených prostorách školy.


Pro sourozence nabízíme snížené školné o 12000 Kč ročně, pro dalšího sourozence 30000 Kč/ročně.

Pro školní rok 2024/2025 je školné 7 950 Kč/měsíc.


Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.