Montessori pedagogika

Montessori pedagogika je to ucelený systém od narození do dospělosti, který vede k utváření člověka samostatného, který se orientuje ve světě, zná sebe, své silné i slabé stránky a je součástí společnosti. 

Připravené prostředí a role učitele

Aby dítě mohlo uspokojovat a rozvíjet touhu po znalostech, je potřeba, aby prostředí, které je obklopuje, bylo podnětné a uspokojivě na tuto touhu odpovídalo. Připravené pomůcky tyto nároky splňují. Obdobně i v sociální oblasti – nutná je podpora takového chování, které vede ke vzájemnému respektu a důvěře, k budování vztahů a zdravého sebevědomí. Učitel v montessori škole má roli průvodce, který dítě propojuje se vzdělávacím materiálem a ukazuje mu směr.

Pomůcky/materiál

Poznávání zákonitostí a vztahů, objevování nových konceptů probíhá díky práci s pomůckami. Ty byly připraveny M. Montessori tak, aby byl vždy jasný cíl práce s danou pomůcku, tedy k čemu její používání má vést a co má dítě objevit či si osvojit. Zároveň jsou dány prerekvizity nutné, pro danou pomůcku. Velmi často jsou koncipovány jako samoregulující, tedy dítě je schopno samo objevit chybu, kterou při práci s pomůckou udělá. Učitel je zde pouze ten, kdo dítěti předvede, jakým způsobem pomůcku využít a v pozdějších fázích již dítě s materiálem pracuje samo. Přes sadu pomůcek se dítě dostává od konkrétních znalostí k abstraktním, a to přes jednotlivé drobné kroky dosažené používáním jednotlivých částí.

Polarizace pozornosti

Dítě, ve chvílích nejvyššího soustředění, by nemělo být vyrušováno. činnost, kterou dítě provádí, je činnost, kterou si samo vybralo, a právě prochází plným zaujetím, což jednak napomáhá přínosu poznatků, ale také upevňuje schopnost dítěte soustředit se. V dané chvíli pracuje velmi efektivně a s jasným cílem, samotná činnost je pro něj velmi důležitá. Pokud je v takovou chvíli vyrušeno, a už zvoněním či spolužákem, toto silné zaujetí se vytrácí. Učitel by měl napomáhat tomu, aby dítě nebylo vyrušováno, stejně tak, aby nevyrušovalo jiné. To samé, platí i pro samotného učitele.

Svoboda volby

Děti jsou přirozeně zvídavé a chtějí poznávat. Možnost volit si aktivitu, kterou se dané dítě bude v danou chvíli zabývat podporuje tuto přirozenou motivaci po poznávání. Proto není v montessori metodě místo pro jednotné rozvrhy, nebo každé dítě je taženo jiným zájmem a jiným přístupem k problémům. Je zde důležitý individuální přístup, který nech vede k rozvoji potenciálu daného konkrétního dítěte. Na druhou stranu, pro zachování celistvosti rozvoje dítěte, je zodpovědností učitele na základě svých pravidelných poznámek z pozorování motivovat a provázet dítě ke všem oblastem zájmu. Cílem je povzbuzovat aktivní, samostatně řízené učení se a udržovat rovnováhu zvládnutí daného učiva jednotlivci, malými skupinami i třídy jako celku.

Volný pohyb

Osobnost dítěte je potřeba rozvíjet vyváženě, tedy rozvíjen nejen intelektuální potřeby, ale také se věnovat fyzickému pohybu. Dle M. Montessori navíc rozvoj intelektu probíhá ruku v ruce s pohybem („Ruka je nástroj ducha.“). Pohyb je v montessori pedagogice přítomen téměř v každé činnosti. Už jen to, že učení probíhá především při práci s pomůckami, tedy je nutno vyvinout fyzickou aktivitu jednak při samotném procesu práce s touto pomůckou, ale také při výběru pomůcky z police a jejím úklidu, což je nedílnou součástí práce s ní. Děti nemusí nutně sedět v lavicích, volí si, zda budou sedět u stolu, na zemi, gauči, či dokonce stát. Mohou se po třídě pohybovat volně, bez omezení. S tímto úzce souvisí důraz na rovnováhu mezi duševním a fyzickým zapojením (Jednota fyzického a duševního), přičemž vyváženost je podmínkou pro plnou seberealizaci jedince. V Montessori koncepci je významnou kategorií pohyb, tělesná činnost a sepjetí s přírodou.

Věkově smíšené skupiny

Díky tomuto principu se děti přirozeně učí navzájem. Starší děti mohou předávat své dovednosti mladším a při tom si svoje znalosti a schopnosti de facto ověřovat a upevňovat. Naopak mladší děti se učí poznávat své hranice a možnost říci si o pomoc, kdy je třeba. Přirozeně tak zde dochází k časté komunikaci dětí, při které si zákonitě tříbí i své sociální dovednosti a rozšiřují svou jazykovou úroveň.

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.